Cơ cấu tổ chức

6/23/2022 3:38:06 PM
 Media/2021_khtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/273320059-1783827125148780-2954482689245040071-n-20220623040034-e.jpg

      TS. Lê Thị Minh Huệ

      Trưởng phòng

     Tel:  0915086945

     Email: lethiminhhue@hdu.edu.vn

     VP: P     , Nhà Điều hành, Trường ĐHHĐ

 

  Media/2021_khtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/shot023-20220623033110-e.jpg

      CN. Lê Ngọc Sê

      Phó Trưởng phòng

     Tel:  0913207368

     Email: lengocse@hdu.edu.vn 

     VP: P     , Nhà Điều hành, Trường ĐHHĐ

 

   
Media/2021_khtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/z3515238259553-a926e4d717a3996edb7ce8586dcd3fc4-20220624070140-e.jpg

 

      ThS. Lê Thị Thắng

      Phó Trưởng phòng; Kế toán trưởng

     Tel:  0934621976

     Email: lethithang@hdu.edu.vn

     VP: P 506 , Nhà Điều hành, Trường ĐHHĐ

Media/2021_khtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/shot025-20220623044825-e.jpg

Media/2021_khtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/shot027-1-20220623033606-e-20220623045852-e.jpg