Thông báo về việc đóng học phí đối với các hệ, bậc đào tạo tại Trường Đại học Hồng Đức

11/24/2020 2:26:13 PM

Phòng Kế hoạch - Tài chính gửi đến các đơn vị đào tạo và quản lý đào tạo Thông báo số 224/TB-ĐHHĐ ngày 11 tháng 11 năm 2020 của hiệu trưởng về việc thông báo đóng học phí đối với các bậc, hệ đào tạo trong Trường Đại học Hồng Đức tại đây

Tin liên quan