Cơ cấu tổ chức

6/23/2022 3:38:06 PM
Media/2021_khtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202306/Images/anh-chi-hue-20230605031910-e.jpg

TS. Lê Thị Minh Huệ

Trưởng phòng

Tel:  0915086945

Email: lethiminhhue@hdu.edu.vn

VP: P 509, Nhà Điều hành, Trường ĐHHĐ

Media/2021_khtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202306/Images/anh-chu-se-20230605031935-e.jpg

CN. Lê Ngọc Sê

Phó Trưởng phòng

Tel:  0913207368

Email: lengocse@hdu.edu.vn

VP: P 503, Nhà Điều hành, Trường ĐHHĐ

 

Media/2021_khtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202306/Images/anh-chi-thang-20230605041443-e.jpg

ThS. Lê Thị Thắng

Phó Trưởng phòng; Kế toán trưởng

Tel:  0934621976

Email: lethithang@hdu.edu.vn

VP: P 506, Nhà Điều hành, Trường ĐHHĐ

 

Media/2021_khtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202306/Images/anh-mai-20230605041546-e.png

Th.S Hồ Thị Hoàng Mai

Kế toán Tổng hợp

Tel: 0916.607.766

Emai: hothihoangmai@hdu.edu.vn

Media/2021_khtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202306/Images/anh-le-phuong-20230605032716-e.png

Th.S Lê Đỗ Thu Phương

Kế toán Thanh Toán

Tel: 0917.272.186

Email: lethuphuong@hdu.edu.vn

Media/2021_khtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202306/Images/anh-hai-20230605041710-e.jpg

Th.S Hoàng Ngọc Hải

Kế toán kho bạc, ngân hàng

Tel: 0946.851.928

Email: hoanghaikhtc@hdu.edu.vn  

Media/2021_khtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202306/Images/anh-trang-20230605032523-e.jpg

Th.S Phạm Linh trang

Kế toán Thuế; Kế toán Đảng; Kế toán Công Đoàn 

Tel: 0972.922.234

Email: phamlinhtrang@hdu.edu.vn  

Media/2021_khtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202306/Images/anh-anh-dai-20230605032744-e.jpg

Th.S Lê Văn Đại

Kế toán Tài Sản

Tel: 0987.726.663

Email: ledaikhtc@hdu.edu.vn

Media/2021_khtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202306/Images/anh-khanh-20230605032547-e.png

Th.S Trịnh Quốc Khánh

Kế toán Tiền lương

Tel: 0914.460.486

Email: trinhquockhanh@hdu.edu.vn

Media/2021_khtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202306/Images/anh-chi-huyen-20230605042022-e.png

Th.S Trịnh Thị Thu Huyền

Kế toán thống kê, Kế hoạch

Tel: 0983.321.611

Email: trinhthithuhuyen@hdu.edu.vn

Media/2021_khtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202306/Images/anh-chi-hang-20230605032821-e.jpg

CN: Nguyễn Thị Việt Hằng

Thủ quỹ

Tel: 0947.303.729

Email: nguyenthiviethang@hdu.edu.vn

Media/2021_khtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202306/Images/anh-hieu-20230605032914-e.png

Th.S Nguyễn Xuân Hiếu

Kế toán Thu học phí hệ chính quy’

Tel: 0941.911.991

Email: nguyenxuanhieu@hdu.edu.vn

Media/2021_khtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202306/Images/anh-lan-phuong-20230605032955-e.png

Th.S Nguyễn Thị Lan Phương

Kế toán thu học phí hệ VLVH, kế toán đề tài NCKH, kế toán khuyến học

Tel: 0946.440.461

Email: nguyenlanphuong@hdu.edu.vn