Công văn hướng dẫn và biểu mẫu xây dựng kế hoạch khối lượng công việc và kinh phí năm học 2021-2022

4/28/2021 9:10:41 AM

 Phòng Kế hoạch - Tài chính ban hành Công văn số 97/HD-ĐHHĐ ngày 28/4/2021 của Hiệu trưởng về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khối lượng công việc và kinh phí năm học 2021-2022 và biểu mẫu liên quan kèm theo tại đây