Phân công nhiệm vụ

6/23/2022 4:21:36 PM

 

 

Media/2021_khtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202306/Images/anh-chi-hue-20230605031910-e.jpg

      TS. Lê Thị Minh Huệ

      Trưởng phòng

     Tel:  0915086945

     Email: lethiminhhue@hdu.edu.vn

     VP: P 509, Nhà Điều hành, Trường ĐHHĐ

Công việc cụ thể:

Phụ trách chung các mặt công tác của phòng;

- Chịu trách nhiệm các nhiệm vụ của phòng được giao và thực hiện.

- Phụ trách chung nhiệm vụ của phòng: Tổ chức cán bộ, công tác chính trị tư tưởng, thi đua khen thưởng, đào tạo bồi dưỡng.

- Trưởng ban ISO của phòng, tham gia công tác kiểm định chất lượng.

- Tham mưu thẩm định kế hoạch đầu tư, xây dựng mới, sửa chữa, mua sắm máy móc thiết bị và tài sản khác.

- Thẩm định kế hoạch kinh phí của các đơn vị, tổ chức đoàn thể theo kế hoạch tổng thể đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Tham mưu với Hiệu trưởng về lĩnh vực kế hoạch tài chính để nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường.

  

Media/2021_khtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202306/Images/anh-chu-se-20230605031935-e.jpg

      CN. Lê Ngọc Sê

      Phó Trưởng phòng

     Tel:  0913207368

     Email: lengocse@hdu.edu.vn 

     VP: P 503, Nhà Điều hành, Trường ĐHHĐ

Công việc cụ thể:

- Là người giúp việc cho Trưởng phòng, trực tiếp đảm nhận và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về một số nội dung, nhiệm vụ công tác được phân công.

- Thực hiện nhiệm vụ do Trưởng phòng trực tiếp phân công:

+ Quản lý về công tác Kế hoạch

+ Thẩm định kế hoạch kinh phí của các khoa đào tạo về mua sắm mẫu vật, thực hành, thí nghiệm, vật tư chuyên môn; Thẩm định kế hoạch kinh phí hội nghị, hội thảo theo kế hoạch tổng thể đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

+ Theo dõi mảng Xây dựng cơ bản

+ Theo dõi Nguồn thu học phí của các hệ đào tạo.

+ Chịu trách nhiệm các công việc được trưởng phòng uỷ quyền.

Media/2021_khtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202306/Images/anh-chi-thang-20230605032039-e.jpg

      ThS. Lê Thị Thắng

      Phó Trưởng phòng; Kế toán trưởng

     Tel:  0934621976

     Email: lethithang@hdu.edu.vn

     VP: P 506, Nhà Điều hành, Trường ĐHHĐ

Công việc cụ thể:

- Là người giúp việc cho Trưởng phòng, trực tiếp đảm nhận và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về một số nội dung, nhiệm vụ công tác được phân công.

- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ kế toán trưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tổ chức thực hiện công tác kế toán đúng quy định theo Luật kế toán.

- Giúp Trưởng phòng tham mưu quản lý công tác tài chính, kế toán; Quản lý, kiểm tra việc sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản của nhà trường.

- Giúp Trưởng phòng xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ; Định mức giá dịch vụ đào tạo làm cơ sở để xây dựng quy chế tự chủ tài chính của nhà trường.

- Giám sát chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp lương BHXH, BHYT, học  bổng, trợ cấp XH và các chế độ khác.

- Tham mưu, đề xuất, báo cáo lãnh đạo Trường các biện pháp thực hiện tiết kiệm chống lãng phí; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Phòng.

Media/2021_khtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202306/Images/anh-mai-20230605032221-e.png

  ThS. Hồ Thị Hoàng Mai

  Kế toán Tổng hợp

  Điện thoại: 0916.607.766

  Email: hothihoangmai@hdu.edu.vn

Công việc cụ thể:

- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ vào các sổ tổng hợp.

- Tập hợp số liệu, lập báo cáo tài chính trình Kế toán trưởng kiểm tra, ký trình Ban giám hiệu duyệt.

- Lập toàn bộ phần thu, chi tiền mặt và kiểm soát các chữ ký liên quan khi Lập chứng từ trình ký.

- Kiểm tra giám sát các khoản thu chi tài chính, các nghĩa vụ thu nộp thanh toán nợ.

- Cân đối các nguồn tiền của đơn vị báo cáo kịp thời lãnh đạo phòng điều hành chi cho hợp lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

Media/2021_khtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202306/Images/anh-chi-huyen-20230605032309-e.png

   ThS. Trịnh Thị Thu Huyền

   Kế toán thống kê, kế hoạch

   Điện thoại: 0983.321.611

   Email:trinhthithuhuyen@hdu.edu.vn

Công việc cụ thể:

- Tham mưu cho lãnh đạo phòng ban hành các văn bản quy phạm về quản lý, các biểu mẫu và triển khai xây dựng kế hoạch năm học.

- Tổng hợp kế hoạch năm học từ các đơn vị, từ đó xây dựng kế hoạch năm học mới.

- Tham mưu cho lãnh đạo phòng về công tác xây dựng kế hoạch; chiến lược phát triển đào tạo ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, năm học trong trường.

- Lập dự toán ngân sách thu, chi hàng năm theo quy định

- Thẩm định, xét duyệt giá kế hoạch, đề nghị của các đơn vị dựa theo Quy chế chi tiêu nội bộ.

- Xác định giá mua vật tư, mẫu vật thực hành theo thời gian từng lần; xác định mức thu hồi sản phẩm sau thực hành.

- Kiểm tra việc tổ chức thực hiện theo kế hoạch năm học đã được BGH phê duyệt.

- Lưu giữ hồ sơ kế hoạch của các đơn vị theo quy định.

- Nhận và gửi trả lại các kế hoạch của các đơn vị cho bộ phận 1 cửa đúng quy định.

- Công tác thống kê.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

Media/2021_khtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202306/Images/anh-hai-20230605032333-e.jpg

    Thạc sĩ Hoàng Ngọc Hải

    Kế toán Kho bạc, ngân hàng

    Điện thoại: 0946.851.928

    Email: hoanghaikhtc@hdu.edu.vn

Công việc cụ thể:

- Lập chứng từ đi kho bạc, ngân hàng đối với các chứng từ đã được duyệt chi; nhận báo nợ, báo có từ kho bạc, ngân hàng.

- Kiểm soát chữ kí của các cơ quan có liên quan một cách đầy đủ đối với chứng từ duyệt chi. Kiểm soát nguồn giữa hợp đồng, thanh lý, quyết định. 

- Đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi vào cuối tháng và các nguồn dự toán vào cuối quý và cả năm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

Media/2021_khtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202306/Images/anh-trang-20230605032523-e.jpg

   ThS. Phạm Linh Trang

   Kế toán Thuế; Kế toán Đảng; Kế toán Công Đoàn 

   Điện thoại: 0972.922.234

   Email: phamlinhtrang@hdu.edu.vn

Công việc cụ thể:

- Theo dõi, tổng hợp và quyết toán thuế TNCN, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Đối chiếu với kế toán tổng hợp trước khi trình ký lãnh đạo nộp cơ quan thuế.

- Quản lý, xuất hóa đơn cho các đơn vị hàng tháng, quý, năm; báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ, quyết toán với cơ quan thuế.

- Quản lý, theo dõi, đôn đốc các dịch vụ thu nộp đúng thời hạn.

- Thực hiện Kế toán Đảng; Kế toán Công đoàn theo đúng quy định về chế độ kế toán.

- Lập các chứng từ thu, chi và quản lý các nguồn kinh phí của các tổ chức chính trị và thanh quyết toán với các cơ quan liên quan theo quy định

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

Media/2021_khtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202306/Images/anh-khanh-20230605032547-e.png

    ThS. Trịnh Quốc Khánh

    Kế toán tiền lương

    Điện thoại: 0914.460.486

    Email: trinhquockhanh@hdu.edu.vn

Công việc cụ thể:

- Thanh toán tiền lương, BHXH, BHYT, BH thai sản, chế độ phép, làm thêm giờ và các chế độ khác.

- Rà soát chính xác người được hưởng hệ số trước khi trình lãnh đạo ký duyệt.

- Theo dõi, tính toán chế độ học bổng cho HSSV – HS Lào.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

- Điều tra khảo sát nhu cầu sử dụng lao động trên địa bàn, tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch tuyển sinh.

- Kiểm soát tài liệu ISO, thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng yêu cầu.

Media/2021_khtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202306/Images/anh-le-phuong-20230605032716-e.png

    ThS. Lê Đỗ Thu Phương

    Kế toán thanh toán

    Điện thoại: 0917.272.186

    Email: lethuphuong@hdu.edu.vn

Công việc cụ thể:

- Thẩm định, kiểm tra, thực hiện thanh toán các chi phí.

- Thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu số liệu thường xuyên với thủ quỹ để bảo đảm giám sát chặt chẽ luồng tiền;

- Kiểm soát và phát hiện các trường hợp chi tiêu lãng phí, sai chế độ, phát hiện các chênh lệch, xác định nguyên nhân và kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

Media/2021_khtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202306/Images/anh-anh-dai-20230605032744-e.jpg

    ThS.  Lê Văn Đại

    Kế toán tài sản

    Điện thoại: 0987.726.663

    Email: ledaikhtc@hdu.edu.v

Công việc cụ thể:

- Theo dõi sự biến thiên của tài sản, mua sắm, xây dựng mới, sửa chữa thay thế đến nơi sử dụng.

- Cuối tháng đối chiếu với thủ kho, kế toán tổng hợp về số lượng và giá trị, lập báo cáo kho.

- Kiểm tra, nghiệm thu, quyết toán các công trình SC, XD, mua sắm tài sản, vật tư.

- Lập kế hoạch kiểm kê và chủ trì công tác kiểm kê tài sản.

- Kiểm tra dự toán kinh phí sửa chữa, mua sắm thiết bị, vật tư trước khi lãnh đạo phòng ký trình BGH phê duyệt.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

Media/2021_khtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202306/Images/anh-chi-hang-20230605032821-e.jpg

    CN. Nguyễn Thị Việt Hằng

   Thủ quỹ

   Điện thoại: 0947.303.729

   Email: nguyenthiviethang@hdu.edu.vn

 

 

Công việc cụ thể:

- Giao dịch với Kho bạc, Ngân hàng về việc nộp tiền hoặc rút tiền về quỹ theo lệnh thu, chi được duyệt

- Thu nộp các khoản tiền vào quỹ theo quy định, theo lệnh thu được duyệt.

- Chi trả các chế độ cho CBVC, HSSV theo lệnh chi được duyệt.

- Nhập chứng từ vào sổ quỹ hàng ngày; hàng tháng đối chiếu với KT thanh toán, KT tổng hợp.

- Nhập và lưu trữ công văn đi và đến theo đúng quy định của nhà nước về công tác văn thư lưu trữ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

Media/2021_khtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202306/Images/anh-hieu-20230605032914-e.png

   ThS. Nguyễn Xuân Hiếu

   Kế toán thu học phí hệ chính quy

   Điện thoại: 0941.911.991

   Email: nguyenxuanhieu@hdu.edu.vn

Công việc cụ thể:

- Thu tiền học phí hệ chính quy

- Thu lệ phí tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy và các lệ phí khác.

- Làm nhiệm vụ, phát tiền chế độ các đợt thi tuyển sinh trong năm.

- Thu học phí sinh viên đại học, cao đẳng chính quy.

- Thu lệ phí nhập học đầu khóa sinh viên chính quy.

- Nộp tiền thu được hàng ngày về thủ quỹ.

- Đối chiếu các nguồn thu trước khi lập phiếu thu trình ký.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

Media/2021_khtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202306/Images/anh-lan-phuong-20230605032955-e.png

    ThS. Nguyễn Lan Phương

    Kế toán thu hệ VLVH, kế toán đề tài NCKH, kế toán khuyến học

    Điện thoại: 0946.440.461

    Email: nguyenlanphuong@hdu.edu.vn

 

 

Công việc cụ thể:

- Thu tiền học phí hệ vừa làm vừa học, liên thông chính quy, sau đại học

- Thu lệ phí hồ sơ VLVH, văn bằng 2, liên thông, sau đại học.

- Thu lệ phí tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy và các lệ phí khác.

- Làm nhiệm vụ, phát tiền chế độ các đợt thi tuyển sinh trong năm.

- Thu học phí sinh viên đại học, cao đẳng chính quy.

- Thu lệ phí nhập học đầu khóa sinh viên chính quy.

- Nộp tiền thu được hàng ngày về thủ quỹ.

- Đối chiếu các nguồn thu trước khi lập phiếu thu trình ký.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

Kế toán khuyến học theo đúng quy định về chế độ kế toán.

- Theo dõi, thẩm định, thanh toán, quyết toán các đề tài NCKH cấp cơ sở, cấp tỉnh, cấp Bộ và các đề án về du lịch.