HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC THÁNG 08 NĂM 2022 PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

8/23/2022 8:18:47 AM

Thực hiện theo quy định của Trường Đại học Hồng Đức, ngày 08 tháng 8 năm 2022 Phòng Kế hoạch Tài chính tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 08 với sự tham gia của 14 cán bộ viên chức phòng.

Media/2021_khtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202208/Images/531e5aa693ee56b00fff-20220823080141-e.jpg

 

Tại Hội nghị, cán bộ viên chức phòng tham gia đã nghe đồng chí Lê Thị Minh Huệ - trưởng Phòng đánh giá lại việc thực hiện nhiệm vụ được giao tháng 7 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8. Theo đó,hội nghị đã nêu rõ các nhiệm vụ phòng đã thực hiện trong tháng 7 như sau: Đại hội chi bộ phòng đã diễn ra thành công; hoàn thành đợt làm việc với Kiểm toán Nhà nước khu vực XI về quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; Phối hợp với phòng TC-HC-QT hoàn thành đợt làm việc với thanh tra của BHXH về công tác phòng chống dịch covid - 19 và các nhiệm vụ thường xuyên khác của phòng.

Hội nghị cũng đã nêu lên nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị phải thực hiện trong tháng 8: Điều chỉnh lại một số vị trí việc làm của cán bộ viên chức trong phòng cho phù hợp; thống kê lại công tác quản lý đề tài các cấp; báo cáo việc trích lập các quỹ của phòng; hoàn thiện kế hoạch khối lượng công tác và kinh phí năm học 2022-2023; trấn chỉnh lại việc đăng bài lên website mà phòng đang quản lý và các nhiệm vụ thường xuyên khác.

Trong hội nghị, cán bộ viên chức phòng cũng nêu ra nhiều ý kiến nhằm phát huy những mặt mạnh mà phòng đã đạt được và khắc phục những mặt hạn chế còn tồn tại để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao của phòng.

Tin liên quan