Phòng Kế hoạch - Tài chính tổ chức thành công Hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022

6/24/2022 4:24:20 PM
Thực hiện kế hoạch năm học 2021 - 2022, ngày 21 tháng 6 năm 2022, Phòng Kế hoạch – Tài chính đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022 và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.
Media/2021_khtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/z3514298902672-45bc5ffdd1094a0c794ce56331cc97d9-20220624042154-e.jpg

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo Tổng kết năm học 2021- 2022. Theo đó, báo cáo đã nêu rõ: trong năm học 2021 – 2022, cán bộ, nhân viên Phòng KHTC đã luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của Nhà trường và của phòng, có ý thức thực hành tiết kiệm, giữ gìn của công; Hoàn thành công tác tham mưu xây dựng dự toán trung hạn2022 -2024, dự toán kinh phí năm học 2022 theo đúng quy định; hoàn thành công tác tham mưu xây dựng Đề án phát triển trường Đại học Hồng Đức giai đoạn 2022 -2030 trình UBND tỉnh; hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn; tích cực tham gia các hoạt động thi đua, các cuộc vận động lớn do Công đoàn trường phát động.…

Trong thời gian tới Phòng KH - TC sẽ tiếp tục cố gắng phát huy hơn nữa những kết quả đạt được và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong năm học 2022 - 2023.

Trong buổi tổng kết, Công đoàn Phòng KH - TC cũng đã tiến hành bầu chọn các danh hiệu thi đua. Bầu đoàn cán bộ dự Hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022 cấp trường.

Media/2021_khtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/4ee0fa7d3c00ff5ea611-20220624042144-e.jpg

Cán bộ, nhân viên phòng KH - TC chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Tin liên quan